Contact Us

Contact Information

Maheshwari Vidya Pracharak Mandal
1099/A, Model Colony, Pune-411016
Sachin Chandak:    +91 98230 42233
Shrikant Lakotiya: +91 98901 85999
youth@mvpm.org
Maharashtra pradesh Maheshwari Yuva Sangathan
Sharad Kabra (Prsident):     +91 94222 18465
Mayur Somani (Secretary): +91 98607 57407

District President & Secretry of Jilha Yuva Sangathan

(2017 – 2020)

Referral Form

Application Form
close slider